Quicklists
รับน้องฐานไอที ❤62❤
อบรมหลักสูตร “KidBright ยิ่งคิดยิ่งสนุก สมองกลแห่งยุคไอที”
รับน้องให้น้องรัก ฐานที่8ไอที
ธนาคารออมสิน พิษณุโลก มาแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นผ่าน App MyMo
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับ AIS
โครงการสัมมนาฯ เรื่องการจัดทำโครงสร้างและการบริหารงานศูนย์ IT
ศูนย์ IT ยินดีต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อบรม Image processing
สัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรฯ
สรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
AIS และศูนย์ IT ประชุมหารือเตรียมการเปิดบริการเครือข่าย NB-IOT
ศูนย์ IT จัดอบรม Animation 2D และ 3D
การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT
ศูนย์ IT จัดอบรม IOT
จัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ IT
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 3
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย
ประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการจักรยาน OFO ภายในมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง OFO และ มรพส.
ศูนย์ IT มรพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
การพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจดิจิทัลTech Startup
รับน้องให้น้องรัก ปี 2560 @ศูนย์ IT
ศูนย์ IT มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิต มรพส. #WasteHero
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
อบรมการใช้งาน App Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning แบบมัลติมีเดีย
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการสร้างเว็บไซต์เป็นแบบภาษาอังกฤษ (สำหรับ 10 หน่วยงาน)
PSRU Tech Startup Club