Quicklists
อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
อบรมภาระงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
มรพส. แถลงข่าวการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 2
งานธุรการและสารบรรณ จัดอบรมการใช้ระบบ e-document
อบรม Mikrotik สำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 2
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.บ้านกร่างวิทยาคม
อบรม การใช้งานบอร์ด Raspberry Pi เบื้องต้น
อบรม Search Engine Optimization (SEO)
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ รร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรที่ 73
Waste Hero @ศูนย์ IT 16 มี.ค. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 13 ม.ค. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 10 ก.พ. 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 3 ก.พ 59
Waste Hero @ศูนย์ IT 27 ม.ค. 59
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม @ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ศูนย์ IT ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10
ศึกษาดูงานที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ขอนแก่น
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส.
อบรม MOS สำหรับนักศึกษา มรพส.
Preschool สายวิชาการ พร้อมมอบรางวัล MOOC e-Learning 2559
Waste Hero @ศูนย์ IT 6 ม.ค. 59
พิธีสรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ(Waste Hero) ประจำปี 2559
งาน WUNCA ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
Waste Hero @ศูนย์ IT 20 ม.ค. 59
กิจกรรม Campus Tour @ศูนย์ IT
อบรม IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION
อบรม Mikrotik สำหรับบุคคลภายนอก