Quicklists
ศูนย์ IT ยินดีต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อบรม Image processing
สัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรฯ
สรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
AIS และศูนย์ IT ประชุมหารือเตรียมการเปิดบริการเครือข่าย NB-IOT
ศูนย์ IT จัดอบรม Animation 2D และ 3D
การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT
ศูนย์ IT จัดอบรม IOT
จัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ IT
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 3
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย