Quicklists
รับน้องให้น้องรัก ฐานที่8ไอที
ธนาคารออมสิน พิษณุโลก มาแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นผ่าน App MyMo
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับ AIS
โครงการสัมมนาฯ เรื่องการจัดทำโครงสร้างและการบริหารงานศูนย์ IT
ศูนย์ IT ยินดีต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อบรม Image processing
สัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรฯ
สรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
AIS และศูนย์ IT ประชุมหารือเตรียมการเปิดบริการเครือข่าย NB-IOT
ศูนย์ IT จัดอบรม Animation 2D และ 3D
การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้าน ICT
ศูนย์ IT จัดอบรม IOT
จัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ IT
อบรม MOS สำหรับบุคลากร มรพส. รุ่นที่ 3
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย