Quicklists
ประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการจักรยาน OFO ภายในมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง OFO และ มรพส.
ศูนย์ IT มรพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
การพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจดิจิทัลTech Startup
รับน้องให้น้องรัก ปี 2560 @ศูนย์ IT
ศูนย์ IT มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิต มรพส. #WasteHero
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
อบรมการใช้งาน App Inventor ในการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียน
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน e-Learning แบบมัลติมีเดีย
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
ประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการสร้างเว็บไซต์เป็นแบบภาษาอังกฤษ (สำหรับ 10 หน่วยงาน)
PSRU Tech Startup Club
ศูนย์ IT มรพส. เข้าศึกษาดูงานที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม.
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์
อัลบั้มที่ 8 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 7 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 6 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 5 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 4 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 3 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 2 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 1 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (10 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 16 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 15 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 14 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 13 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 12 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 11 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)
อัลบั้มที่ 10 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาทะเลแก้วเกมส์ ครั้งที่ 29 @PSRU (9 ก.พ. 60)